Általános Szerződési Feltételek Csehmatrica.hu

 

1. cikk - Fogalommeghatározások

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a következő meghatározott fogalmakat használják:

 

(1) Általános Szerződési Feltételek: a jelen Általános Szerződési Feltételek.

 

2. felhasználó: az a vállalkozó, aki a jelen általános szerződési feltételeket a vevővel kötött szerződés megkötése és teljesítése során használja.

 

3. ügyfél: az a személy, aki szerződést köt vagy kötött a felhasználóval.

 

(4) "Fogyasztó": minden olyan természetes személy, aki a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból jár el.

 

5. szolgáltatás: a vagy a felhasználó honlapján (Csehmatrica.hu) kínált szolgáltatás.

 

6. a szolgáltatások költségei: Az Ügyfél által a Felhasználónak fizetendő összeg (beleértve az ÁFA-t) a Felhasználó által az Ügyfél javára nyújtandó szolgáltatásért.

 

(7) Megállapodás: ez a Távoli Megbízási Megállapodás, amellyel az Ügyfél megbízza a Felhasználót, hogy az Edalnice-tól az Ügyfél nevében és számlájára Digitális Autópálya-matricát vásároljon, és azt digitálisan az Ügyfélnek kézbesítse vagy kézbesíttesse.

 

(8) Edalnice: Ez az Edalnice a cseh autópálya- és gyorsforgalmi úthálózatot finanszírozó társaság közös neve, amely többek között az Ausztriában található egyes utak használatáért fizetendő útdíjak kivetéséért és beszedéséért felelős.

 

9. matrica: így nevezik az Edalnice által digitálisan ("digitális matrica") vagy matricaként ("matrica") kiállított igazolást, amely egy adott regisztrált jármű esetében egy meghatározott időszakra vonatkozóan az útdíj megfizetésének igazolására szolgál.

 

10. türelmi idő: az a törvényes határidő, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával.

 

11. Visszavonás: a távollevők között kötött szerződésnek a gondolkodási időn belül írásban történő visszavonására vonatkozó törvényes jog gyakorlása. Az elállási nyilatkozat mintája az Általános Szerződési Feltételek I. mellékletét képezi.

 

12. nap: Naptári nap.

 

13. Adatvédelmi szabályzat: a felhasználó (Csehmatrica.hu) adatvédelmi szabályzata, amelyet a felhasználó honlapján tesz közzé;

 

2. cikk - Felhasználói adatok

 

A Maut & Vignette B.V. a következő néven működik: Csehmatrica.hu

Utrechtseweg 1-G,

3811 NA Amersfoort,

Hollandia

 

Hívószám:

0031 (0) 85 303 39 23

Elérhető: A hét 7 napján 09:30 és 17:30 között

E-mail: info@Csehmatrica.hu

 

Kereskedelmi kamarai szám: 85804363

HÉA: NL863747814B01

 

 

cikk - Alkalmazhatóság

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Felhasználó által tett minden ajánlatra, valamint a Felhasználó és az Ügyfél között létrejött minden szerződésre vonatkoznak.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét a szerződés megkötése előtt az ügyfél rendelkezésére kell bocsátani oly módon, hogy az ügyfél minden további köztes lépés nélkül tartós adathordozóra menthesse. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a szerződés megkötése előtt közölni kell, hogy az Általános Szerződési Feltételek elektronikusan is megtekinthetők, és hogy azokat az ügyfél kérésére elektronikusan vagy más módon díjmentesen megküldik.

 

4. cikk - A megállapodás

 

 1. A szerződés az ajánlatnak az ügyfél általi elfogadásával és az abban foglalt feltételek teljesítésével lép hatályba.

 

 1. Ha az ügyfél elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a felhasználónak haladéktalanul vissza kell igazolnia az ajánlat elektronikus úton történő elfogadását. Ha a szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, a felhasználó köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tenni az elektronikus adatátvitel biztonsága érdekében, és köteles gondoskodni a biztonságos webes környezetről. Az elektronikus fizetés felkínált lehetőségét illetően a felhasználónak be kell tartania a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

 

 1. A felhasználó legkésőbb a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg írásban vagy olyan módon, hogy az ügyfél azt hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassa, átadja az ügyfélnek a következő információkat:
 • a felhasználó fiókjának címe, ahová az ügyfél kérdéseket, kéréseket vagy panaszokat intézhet;
 • azok a feltételek, amelyek mellett a fogyasztó élhet elállási jogával;
 • a szolgáltatás átadása után a garanciákra és a meglévő szolgáltatásra vonatkozó információk;
 • a szolgáltatás ára, beleértve az esetleges adókat is; a szállítási díjak, ha vannak; és a fizetés, a szállítás vagy a szerződés teljesítésének módja;
 • A fogyasztónak szánt elállási nyilatkozatminta.

 

 

5. cikk - A fogyasztó elállási joga

 

 1. Az ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést.

 

 1. bekezdésben említett türelmi idő a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.
 2. A 8. cikk akkor alkalmazandó, ha Ön a mai napra matricát kért tőlünk.

 

 

 

6. cikk - Az elállási jog gyakorlása a fogyasztó által

 

 1. Ha a vásárló él az elállási jogával, erről az elállási határidőn belül az elállási formanyomtatvány mintáján vagy más egyértelmű módon kell értesítenie a felhasználót.

 

 1. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe az ügyfelet terheli.

 

 1. Adott esetben az ügyfél köteles az átvett árut a felhasználó ésszerű utasításainak megfelelően visszaküldeni a felhasználónak. Ennek közvetlen költségei nem terhelik az ügyfelet.

 

 1. Ha az Ügyfél azt követően mondja fel a szerződést, hogy előzőleg kifejezetten kérte a szerződés teljesítésének megkezdését a türelmi idő alatt, az Ügyfél a Felhasználónak a kötelezettségnek a felmondás időpontjában teljesített részével arányos összeggel tartozik, a kötelezettség teljes teljesítéséhez képest.

 

 1. A megrendelőt nem terheli semmilyen költség a szerződés teljesítésével kapcsolatban, ha:
 • a felhasználó nem adta át a vásárlónak a jogszabályban előírt tájékoztatást az elállási jogról, az elállás esetén felmerülő költségek megtérítéséről vagy az elállási nyilatkozat mintájáról, vagy;
 • az ügyfél nem kérte kifejezetten a szerződés teljesítésének megkezdését a türelmi idő alatt.

 

 

7. cikk - A felhasználó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

 1. Ha a Felhasználó lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az elállásról elektronikus úton nyilatkozzon, a Felhasználó haladéktalanul elküldi a nyilatkozat kézhezvételéről szóló visszaigazolást.

 

 1. A Felhasználó köteles a Vásárlótól kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló által a szerződés visszavonásáról szóló értesítés megküldésének napjától számított tizennégy napon belül visszafizetni.

 

 1. A felhasználónak ugyanazt a fizetési módot kell használnia, amelyet a fogyasztó a visszatérítéshez használt, kivéve, ha a fogyasztó más módszerben állapodott meg. A visszatérítés díjmentes.

 

 

8. cikk - A fogyasztó elállási jogának kizárása

 

Az elállási jog kizárt, ha a felhasználó ezt az ajánlat megtételekor vagy legalább a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte:

 

 1. A megállapodás teljes körű teljesítése után, de csak akkor, ha:
 • a végrehajtás a megbízó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött; és
 • az ügyfél kijelentette, hogy lemond az elállási jogáról, amint a felhasználó teljes mértékben teljesítette a szerződést;

 

9. cikk - Árak

 

A szolgáltatási ajánlatban szereplő árak tartalmazzák az ÁFA-t.

 

10. cikk - A megállapodás teljesítése

 

A felhasználó garantálja, hogy az általa teljesítendő kötelezettségek megfelelnek a megállapodásnak és az ajánlatban szereplő előírásoknak.

 

 

11. cikk - Szállítás és végrehajtás

 

 1. A felhasználó köteles a szerződést a lehető legnagyobb gondossággal teljesíteni.

 

 1. A teljesítés helye az a cím, amelyet az ügyfél a felhasználóval közölt.

 

 

 1. A felhasználó köteles a szerződést az előzetesen megadott határidőn belül aláírni, és ha ez nem teljesül, akkor haladéktalanul.

 

 

12. cikk - Fizetés

 

 1. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, az ügyfél által fizetendő összegek a szerződés megkötésekor azonnal esedékesek.

 

 1. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a továbbított vagy megadott fizetési adatokban található esetleges pontatlanságokról.

 

 

13. cikk - Panaszolási eljárás

 

 1. A felhasználónak kellően nyilvánosságra hozott panaszeljárással kell rendelkeznie, és a panaszt a panaszeljárással összhangban kell kezelnie.

 

 1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokat a Felhasználónak a hiba felfedezését követő ésszerű időn belül teljes körűen és egyértelműen leírva kell jeleznie a Felhasználó felé.

 

 1. A Felhasználóhoz benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül kell megválaszolni. Ha egy panasz előreláthatólag hosszabb feldolgozási időt igényel, a Felhasználó a 14 napos határidőn belül válaszol, elismerve a panasz kézhezvételét és jelezve, hogy az Ügyfél mikor számíthat részletesebb válaszra.

 

 

14. cikk - Alkalmazandó jog

 

A felhasználó és a vásárló közötti szerződésekre, amelyekre a jelen feltételek vonatkoznak, a holland jog az irányadó. Ha a fogyasztó Hollandiától eltérő uniós országban rendelkezik lakóhellyel, és az adott uniós ország jogszabályai jobb védelmet biztosítanak számára, a felhasználó ezeket a jogokat fogja alkalmazni.

 

 

0
Kosár
Rendelés összege: HUF 0
Tovább a pénztárhoz